×
ƯU HÓA CÁC TÍNH NĂNG

I. Ưu hóa

Mở thêm con giáp ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo

II. Bạch long long tâm, hắc long long tâm

III. Mở 5 trận pháp mới 

IV. Mở thần khí: Phục hy cầm, Hạo thiên tháp, Phẫn âm linh