×
Update tính năng mới Tháng 4

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

 • Cập nhật tính năng: Thiên Dực Thức Tỉnh

 • Cập nhật biến hình 4 sao: Vong Ngữ Tín Đồ

 • Cập nhật cánh bậc 12: Lưu Kim

 • Cập nhật quang trượng: Băng Quang

I. Thiên dực thức tỉnh

 • Màn hình chính -> THiên Dực -> Thiên Dực thức tỉnh

 • Tính năng gồm 3 phần chính:

1. Nâng cấp ấn kí

 • Người chơi dùng item “Thiên Hồn và “Lông vũ Thiêu Dệt” để thức tỉnh cánh. Chọn mục “Thúc Tỉnh”

 • Khi “thức tỉnh” thì ngoài được bonus sức mạnh thì người chơi còn có thể mở ra các ổ để khảm vào cánh.

2. Cửa hàng ấn kí

 • Người có thể vào của hàng mua các item dùng trong tính năng

3. Thiên ấn kí

 • Người chơi có thể mua “bảo thạch” trong cửa hàng của tính năng hoặc từ các của hàng cùa các sự kiện.

 • Các ấn ký chia làm 5 bậc: Hiếm -> Quý -> Cực Phẩm -> Huyền Thoại -> Truyền Thuyết. Người chơi mua ấn kí nào thì sẽ giảm định ra ở mức đó.

 • Giám định: Người chơi giám định bảo thạch thành ấn kí. Người chơi có thể giám định 1 hoặc 10 lần.

 • Phân Giải: Người chơi có thể phần giải các ấn kí để lấy “Linh hồn ấn ký” dể vào cửa hàng mua lại các item khác. Người chơi có nhiều phân giải cùng lúc sau đó chọn mục “Phân Giải”

 • Rèn Lại: Người chơi có thể dùng tính năng này theo 2 phương thức:

 • Dùng để tái giá trị của ấn kí (Làm lại ấn kí cho chỉ số mạnh hơn). Người chơi chưa hài lòng có thể dùng item “Thiết lập lại ấn ký” “rèn lại” để ra thuộc tính khác, còn nếu hài lòng thì chọn “Thay thế” để chọn thuộc tính mới. 

 • Thuộc tính tái giúp người chơi lại sức mạnh khác cho ấn kí. Người chơi chưa hài lòng có thể dùng item “Tái sinh Ấn ký” “rèn lại” để ra thuộc tính khác, còn nếu hài lòng thì chọn “Thay thế” để chọn thuộc tính mới.

 • Nâng Cấp: Người chơi có thể nâng cấp của ấn kí lên 1 bậc. Người chơi dùng item “Nâng cấp” để tăng hạng cho ấn kí. Chọn mục “tăng Hạng”.

 • Người chơi dùng ân kí khảm vào cánh để tăng sức mạnh cho nhân vật. Chọn vào mục dấu +

 • Người chơi có thể khám hoặc tháo ấn kí ra khỏi cánh

 • Khi khảm đúng ấn kí yêu cầu thì người chơi có thể bonus thêm được sức mạnh.

II. Cập nhật biến hình, quang trượng, cánh.

1. Biến Hình

2. Quang Trượng

3. Cánh