×
Update tính năng mới 31/3/2020

Thời gian dự kiến (Có thể sớm hơn): 14h -> 17h

Phạm vi: Tất cả server

Trong thời gian bảo trì tất cả người chơi không thể đăng nhập vào game

Nội dung cập nhật:

  • Cập nhật tính năng: cường hóa biến hình
  • Cập nhật quang trượng tím: Vận Mệnh
  • Cập nhật thú cưỡi đỏ: Toan Nghê
  • Cập nhật pet vàng: Minh Thần

I. Công Huân

  • Màn hình chính -> Biến Hình -> Cường Hóa Biến Hình

  • Người chơi cần dùng điểm cường hóa để tăng sức mạnh, người cho có được điểm cường hóa thông qua hoàng thành chuỗi nhiệm vụ trong tính năng hoặc có thể dùng “Biến Hình Tượng” để tăng điểm cường hóa.

  • Sau khi có đủ điểm người chơi có tăng điểm, chọn “tăng cấp”.

  • Khi người chơi có thể đạt các móc thì khi biến hình thành các biến hình đó được bonus sức mạnh.

  • Biến hình linh thú có thể được cấu tạo hình từ giao diện chính.

  • Biến hình linh thú đặc biệt cần đòi năng lượng, người chơi có thể dùng “biến hình thư quyển” để tăng năng lượng. chọn mục “sử dụng” để sử dụng biến hình đó.

II. Cập nhật quyền trượng, thú cưỡi, pet.

1. Quyền trượng

2. Thú Cưỡi

3. Pet