×
TÍNH NĂNG CHIẾN HỒN KHẮC ẤN
  • Chọn biểu tượng ‘Thức tỉnh” để mở ra giao diện tính năng, sau đó chọn tab “Chiến Hồn” =>  chọn Chiến Hồn Khắc Ấn

  • Tham gia các sự kiện, event và hoạt động ingame sẽ có cơ hội nhận được các loại khắc ấn nhu: Mãnh Hổ, Nộ Giao, Hùng Sư, Cuồng Long, Cự Tê và Thương Lang

  • Chọn sử dụng các khắc ấn sẽ kích hoạt tăng  thuộc tính, lực chiến vĩnh viễn cho nhân vật, đi kèm tăng kỹ năng đặc biệt của ấn ký.