×
HỆ THỐNG CON GIÁP
  • Chọn vào biểu tượng “Tinh Đồ” tiếp theo chọn tab Con Giáp

  • Mở 3 con giáp Tí, Sửu, Dần

  • Dùng các nguyên liệu: Thử Linh Hồn Phách (tí), Ngưu Linh Hồn Phách (sửu), Hổ Linh Hồn Phách (dần) để tang cấp con giáp …. Để kích hoạt các con giáp tương ứng.

  • Sau khi kích hoạt hết hồn phách con giáp thì sẽ xuất hiện hình ảnh của Con Giáp đó.

  • Kích hoạt tất cả Linh Hồn Con Giáp đạt các cấp bậc nhất định: 1, 3 … sẽ kích hoạt them thuộc tính Tinh Mạch.

Tiếp theo dung nguyên liệu Đá Con Giáp để bồi dưỡng Con Giáp sẽ tang thuộc tính và lực chiến cao.

Đạt cấp độ nhất định sẽ kích hoạt thuộc tính Tinh Mạch