×
CẬP NHẬT TRANG BỊ TU CHÂN

I.Trang bị tu chân

1.Mở sv trên 22 ngày và user trên lv400 sẽ mở Hệ thống trang bị tu chân, mở thêm trang bị Hồng Liên các phẩm chất cam, đỏ, hồng, tím, trong đó chỉ có trang sức bộ phận đầu mới màu hồng

2.Mang trang bị tu chân sẽ có thuộc tính đặc biệt

3.Trang bị tu chân có thể cường hóa, truy gia, thức tỉnh, thắp sáng

4. Có thể tìm ở HĐ Chí tôn tầm bảo lệnh và HĐ vận hành

II.Hệ thống Linh đan: 

1.Dùng Linh đan diệu dược tăng thuộc tính quý hiếm

Đại sư cấp sao 

  1. Mang trang bị tu chân có thể kích hoạt cấp sao tương ứng

Chí tôn tầm bảo 

  1. Tiêu hao Chí tôn tầm bảo lệnh để nhận trang bị tu chân