×
CẬP NHẬT TRANG BỊ CHÂN TU

1/ Bộ trang bị chân tu Thanh Long

 • Các tiên hiệp cần sở hữu trang bị chân tu Hồng Liên thì mới có thể “Ghép”  thành trang bị chân tu Thanh Long
 • Tiên hữu vào giao diện tính năng “Ghép” chọn mục “trang bị chân tu” sau đó chọn “Ghép đồ Thanh Long cam hoặc đỏ”
 • Dùng nguyên liệu “Thần đúc thạch” và “trang bị hồng liên tùy loại” để ghép.

 • Sau khi ghép thành công (tỷ lệ 100%) sẽ nhận được trang bị Thanh Long đỏ và cam thuộc tính như sau:

2/ Cường hóa trang bị chân tu

 • Tiên hữu vào giao diện “Rèn” có thể tiến hành cường hóa các trang bị chân tu hồng liên và thanh long.
 • Dùng nguyên liệu “Dạ quang bảo thạch” để tiến hành cường hóa trang bị

3/ Bổ sung trang bị chân tu

 • Tiên hữu vào giao diện “Rèn” có thể tiến hành bổ sung các trang bị chân tu hồng liên và thanh long.
 • Dùng nguyên liệu “Thiên nguyên châu” để tiến hành bổ sung trang bị

4/ Thức tỉnh trang bị chân tu

 • Tiên hữu vào giao diện “Rèn” có thể tiến hành thức tỉnh các trang bị chân tu hồng liên và thanh long.
 • Dùng nguyên liệu “Thức tỉnh bảo thạch” để tiến hành thức tỉnh trang bị

5/ Tái Sinh trang bị chân tu

 • Tiên hữu vào giao diện “Rèn” có thể tiến hành tái sinh các trang bị chân tu hồng liên và thanh long.
 • Dùng nguyên liệu “Trời nguyên thạch” để tiến hành tái sinh trang bị

6/ Tiến hóa trang bị chân tu

 • Chỉ có trang bị Thanh Long mới có thể tham gia tính năng “Tiến Hóa”
 • Tiên hữu vào giao diện “Rèn” có thể tiến hành tiến hóa các trang bị chân tu thanh long.
 • Dùng nguyên liệu “Thần đúc thạch” để tiến hóa tái sinh trang bị